Ale nummer 4 2023

Skånska kyrkor

Nu är Ale nr 4/ 2023 på väg till sina läsare!

Årets sista nummer av Ale innehåller läsning om skånska kyrkor. Jes Wienberg, professor i historisk arkeologi, ger i sin artikel en nyansering av hur reformationen kom att påverka interiörerna i de medeltida kyrkorna. Han visar att det inte var fråga om en abrupt övermålning av medeltida kalkmålningar utan att processen var betydligt mer komplex än så.

Malmös tidigare stadsantikvarie Anders Reisnert tar oss med till Fulltofta kyrka, vars äldsta byggnadshistoria nu kan klarläggas genom förnyade byggnadsarkeologiska undersökningar. Och antikvarien vid Lunds universitets historiska museum Andreas Manhag skildrar det fascinerande fyndet av borttappade föremål som gjordes i domkyrkan då koret och korstolarna gjordes om på 1830-talet. I tjocka lager av damm och smuts som samlats under hundratals år återfanns både skriftliga meddelanden och olika vardagsföremål som kyrkans tjänare tappat. En vägledning till källor om kyrkobyggnader som finns hos Riksarkivet i Lund ges av arkivarierna Matts Wiberg och Tobias Bjernehed och slutligen får vi redan nu reda på ett par medlemsaktiviteter som väntar 2024.

Tidigare nummer 2023

Ale nr 3/ 2023
I nummer 3/2023 finns en innehållsrik artikel med titeln Likvida affärer. Ored Olsson i Grönhult, Villands Vånga, och brännvinsekonomin vid 1800-talets mitt. Författaren, docent Anders Perlinge, skriver om hur affärstransaktioner på landsbygden fungerade före sparbanksväsendets genombrott. Tack vare en unik källa i form av dagboksanteckningar förda av bonden Ored Olsson i Grönhult mitten av 1800-talet har det varit möjligt att göra en fallstudie som visar olika aspekter av enskilda personers ekonomiska situation under självhushållningens tid.
Ale 3/2023 får vi också en inblick i vad som döljer sig i Historiska museets stora magasin i Lund, där fyra amanuenser under våren arbetade med att gå igenom de intressanta utgrävningsfynden från Ageröd. De aktuella föremålen härrör från mesolitikum, den förhistoriska period som ibland kallas ”jägarstenålder”, och är bland de äldsta kända lämningarna av invånare i Skåne. Föremålen från Ageröd är fascinerande vittnesmål om människans förmåga att använda de material som finns tillgängliga i närområdet för att tillverka redskap som var nödvändiga för överlevnaden.
Slutligen får vi en rapport från föreningens glada sommarutflykt, som i år gick till nordvästra Skåne.
Ale nr 2/ 2023

Två längre artiklar. Den första utgår från en arkeologisk utgrävning i Eskilstorp nära Vellinge, där en storgård som ägts av ärkebiskop Asser undersöktes. Flera nya pusselbitar till kunskapen om bebyggelse och landskapsutnyttjande i övergången mellan vikingatid och medeltid presenteras.

I den andra artikeln ges en inblick i vardagen på det svenska fartyget Eugenie, som seglade jorden runt 1851. Mer än hälften av besättningen ombord kom från Blekinge. I texten möter vi inte bara befälen utan också manskapet och flera blekingska personöden träder fram.


Innehåll i nummer 2/2023:

Ärkebiskop Asser och Eskilstorp
Resultat från en arkeologisk undersökning
 av en storgård
av Therese OhlssonBengt Söderberg och Kristian Brink

Sveriges första världsomsegling i nytt ljus
Besättningsmän från Blekinge
 på fregatten Eugenie
av Ulf Helgesson

Inbjudan till Ales utflykt 2023

Meddelande från Ales ordförande
Ny layout och ny hemsida!

Ale nr 1/ 2023

”På den hellige kirkes vegne”

Lundensiske domme i ægteskabssager 1577-1579 av Per Ingesman.

Ronneby kyrka och dess första vapenhus
av Ulf Helgesson

Två koggar från 1300-talet undersökta i Varberg
Ander Gutehall, Staffan von Arbin & Elisabet Schager