DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA FÖRENING

Ale – Historisk tidskrift för Skåneland

Stadgar för:
De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska förening
Antagna av årsmöten 1987-05-10, 1988-05-08 samt 2005-04-20

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

§1.
Föreningens ändamål är att väcka och underhålla intresset för De skånska
landskapens historia och arkeologi samt att upplysa om kulturhistoriska förhållanden
i Skåne, Halland och Blekinge i såväl äldre som nyare tid.

§ 2.
För att fullfölja sitt ändamål skall föreningen, bildad 1866, i mån av tillgångar, sprida
kunskap om De skånska landskapen samt särskilt medverka till att forskningar om
förhållanden i dessa landskap i såväl nutid som förgången tid publiceras i föreningens
tidskrift.

MEDLEM

§ 3.
Medlem i föreningen är varje person, som anmält sitt inträde samt betalar stadgade
avgifter. Till hedersledamot kan årsmötet på styrelsens förslag kalla person som
särskilt verkat för föreningens intressen. Hedersledamot är ständig medlem och
befriad från medlemsavgift.

STYRELSE

§ 4.
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse med säte i Lund.
Styrelsen består av ordförande samt minst 10, högst 20 andra ledamöter. Styrelsen
utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, skattmästare, redaktör
för föreningens tidskrift och eventuella andra funktionärer i föreningen.
Vid votering har styrelsens ledamöter en röst var, men om olika meningar får samma
antal röster blir den mening ordföranden biträtt styrelsens beslut. Styrelsen är
beslutsför om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Kallelse med dagordning till styrelsesammanträde bör utsändas senast tre veckor före
datum för styrelsesammanträde.

ARBETSUTSKOTT

§ 5.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om fyra till sex personer. Utskottet handhar
den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Kallelse till arbetsutskottssammanträde sker enligt samråd inom arbetsutskottet.

PROTOKOLL

§ 6.
Över samtliga föreningens sammanträden skall föras protokoll. Årsmötets protokoll
justeras av justeringsmän, valda av årsmötet. Styrelsens protokoll justeras av
ordföranden. Arbetsutskottets protokoll justeras av utskottets ordförande. Protokoll
skall upprättas på arkivbeständigt papper med arkivbeständig skrift.

ÅRSMÖTE

§ 7.
Föreningens ordinarie årsmöte hålles senast i maj månad. Vid årsmöte skall följande
ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Behandling av styrelse- och revisionsberättelser avseende föregående verksamhetsår
5. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
8. Val av styrelseordförande
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av två revisorer och en suppleant för dem
11. Tillsättande av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
13. Övriga ärenden som årsmötet beslutar upptaga till behandling

Kallelse till årsmöte skall bekantgöras senast två veckor före årsmöte

ÄNDRING AV STADGAR – FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

§ 8.
Ändring och/eller tillägg i dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösande
måste för att vinna giltighet antas av två på varandra följande årsmöten. Om
föreningen upplöses skall dess tillgångar användas på sätt som överensstämmer med
föreningens ändamål.