Stadgar för De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska föreningAntagna av årsmöten 1987-05-10, 1988-05-08, 2005-04-20 samt 2022-05-19 (första läsningen) och togs upp på årsmötet 2023-05-15 för beslut.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

§1.

Föreningens ändamål är att väcka och underhålla intresset för De skånska landskapenshistoria och arkeologi samt att upplysa om kulturhistoriska förhållanden i Skåne, Halland ochBlekinge i såväl äldre som nyare tid.

§2.

För att fullfölja sitt ändamål skall föreningen, bildad 1866, i mån av tillgångar, sprida kunskapom de skånska landskapen samt särskilt medverka till att forskning om förhållanden i dessalandskap i såväl nutid som förgången tid publiceras i föreningens tidskrift.

VERKSAMHETSÅR

§3.

Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari – 31 december.

MEDLEM

§4.

Medlem i föreningen är varje person, som anmält sitt inträde samt betalar stadgade avgifter.Till hedersledamot kan årsmötet på styrelsens förslag kalla person som särskilt verkat förföreningens intressen. Hedersledamot är ständig medlem och befriad från medlemsavgift.

STYRELSE

§5.

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse som utses vid föreningens årsmöte.

Styrelsen består av ordförande samt högst 10 andra ledamöter.

Styrelsens ledamöter tillsätts för en mandatperiod om högst två år. Styrelsen utser inom sigvice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör för föreningens tidskrift och eventuellaandra funktionärer i föreningen.

Vid votering har styrelsens ledamöter en röst var, men om olika meningar får samma antalröster blir den mening ordföranden biträtt styrelsens beslut. Styrelsen är beslutsför om minsthälften av dess ledamöter är närvarande.

Kallelse med dagordning till styrelsesammanträde ska utsändas senast tre veckor före datumför styrelsesammanträde.

Styrelsen skall upprätta en arbetsordning där dess arbetsformer beskrivs.2

ARBETSUTSKOTT

§ 6.

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om fyra till sex personer. Utskottet handhar den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter samt bereder ärenden till styrelsens sammanträden.

Kallelse till sammanträde med arbetsutskottet sker enligt samråd inom arbetsutskottet.

PROTOKOLL

§ 7.

Över samtliga föreningens sammanträden skall föras protokoll. Årsmötets protokoll justeras av två justeringspersoner, valda av årsmötet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden samt ytterligare en ledamot. Arbetsutskottets protokoll justeras av utskottets ordförande. Protokoll skall upprättas på arkivbeständigt papper med arkivbeständig skrift.

ÅRSMÖTE

§ 8.

Föreningens ordinarie årsmöte hålls senast i maj månad. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner.

4. Behandling av styrelse- och revisionsberättelser avseende föregående verksamhetsår

5. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

8. Val av styrelseordförande

9. Val av övriga styrelseledamöter

10. Val av två revisorer och en suppleant för dem

11. Tillsättande av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

13. Frågor som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet samt ärenden som anmälts av medlem. För att ett ärende, som medlem önskar få behandlat på årsmötet, ska kunna anges i kallelsen ska det anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall bekantgöras senast fyra veckor före årsmöte.

ÄNDRING AV STADGAR – FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

§ 9.

Ändring och/eller tillägg i dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösande måste för att vinna giltighet antas av två på varandra följande årsmöten. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas på sätt som överensstämmer med föreningens ändamål.