Författarinstruktioner Ale (reviderade 2022)

Ale välkomnar texter i arkeologi, historia, konsthistoria, kulturgeografi, etnologi och angränsande ämnesområden. Syftet med Ale är att presentera forskning av olika karaktär med en empirisk tyngdpunkt i de skånska landskapen (Skåne, Halland, Blekinge och även Bornholm). Bidrag kan vara författade på svenska eller danska. Vi välkomnar både helt färdiga artiklar och artikelförslag i form av korta abstracts.

Kontakta gärna redaktionen inför och under skrivandet!

Tekniska och typografiska frågor

Manuskript som skickas till redaktionen skall vara färdiga, kompletta och noga korrekturlästa. Författare uppmanas att använda stavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammet.
Manuskript levereras via epost i word- eller rtf-format. Pappersmanuskript behövs inte

Författarna uppmanas följa råden i Svenska skrivregler, senaste upplagan.

Använd tankstreck (–) vid årtals- och sidomfång o. d, inte bindestreck (-)
Sätt punkt i slutet av varje rad eller fras, även i bildtexter, noter och i referenslistan.
Notsiffran placeras efter skiljetecken: ,1 (inte före: 2.) Använd ordbehandlingsprogrammets funktion för att införa noter istället för att själv skriva in notsiffror i texten. Slutnoter ska användas.

Illustrationer skickas med minst 300 dpi:s upplösning per e-post eller via överföringstjänst.
Fotografier i jpg- eller tiff-format. Teckningar, inskannade kartor osv med minst 600 dpi:s upplösning. Planritningar och kartor etc ska helst vara i eps eller ia format.
Om invecklad typografi som tabeller, matematiska formler eller runtranskriptioner förekommer kan en utskrift eller PDF-fil till redaktionen vara bra för tydlighetens skull.

Manuskript

Koncentrerad framställning ska eftersträvas. Tydliga slutsatser ska finnas i texten, enbart redovisande av källor undvikas. Artikelns syfte ska framgå i textens början. Omfånget kan variera, från ca 10 000 tecken till maximalt ca 50 000 tecken inkl. blanksteg.
Långa noter med berättande text ska undvikas.

Artiklar levereras med ett abstract (högst 1500 tecken) på svenska och en summary på engelska (högst 1500 tecken).
Abstract inleds med författarnamn, författarens namn och ev institutionell tillhörighet.
Summaryn ska ha artikelns titel på engelska.

Författare uppmanas att eftersöka illustrationer till sina artiklar. Författarna ansvarar själva för att illustrationerna är godkända för publicering i såväl tryck som på internet. Illustrationer ska beledsagas av bildtexter, som ska innehålla uppgifter om bildkälla och namn på fotograf eller annan upphovsperson. Bildtexter ska vara på uppsatsens språk.

Referenser

Utformas enligt Oxfordsystemet med referenser i noter (slutnoter), inte i parenteser i texten.
I noten refereras till tryckta verk med författarens efternamn, publiceringsår och sidnummer. Till exempel: Hanssen 2020 s. 48.
Sidnummer kan utelämnas om referensen hänvisar till generella resonemang som finns i det refererade verket, eller om det handlar om en forskningsöversikt, men som regel ska angivande av sidnummer eftersträvas.

Referens till arkiv i noten kan vara kortfattad, men fullständig information ska finnas i listan över referenser. I noten kan till exempel stå som referens till ett brev:
Brev från Kristina Borg till Ellen Key 1921-04-02.

Under rubriken Referenser sist i artikeln förtecknas de källor som har använts i artikeln: arkivmaterial och litteratur.

Refererade eller citerade arbeten sorteras i bokstavsordning efter författarens efternamn följt av förnamn, tryckår, titel, namn på eventuell tidskrift samt nummer, utgivande institution och förlagsort. Titlar på monografier och tidskrifter kursiveras. Förlagsort anges på det språk som artikeln är skriven. Till exempel:
Lithberg, Nils 1919. Den skånska gården. Svenska turistföreningens årsskrift 1919. Stockholm: Svenska turistföreningen.
Stoklund, Bjarne 2003. Tingenes kulturhistorie. Etnologiske studier i den materielle kultur. Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag.
Sörlin, Sverker 2005. Kulturarvsproduktion? Om förflutenhet som differentiering och historia som integration. I: Aronsson, Peter & Magdalena Hillström (red.) Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet. Skriftserie 2005:2.

Anonyma skrifter som t ex osignerade tidningsartiklar sorteras i käll- och litteraturförteckningen på titel alt. rubrik. Ange årtal sist.

Digitala källor

Oavsett om källan är tryckt på papper eller om den bara finns i digital form, sorteras digitala källor bland litteratur enligt principen författarnamn om sådant finns. Om inte, ange rubrik på sida. Ange både namn på aktuell sajt och den url som har använts. Till exempel:

Skott, Fredrik: Carl Wilhelms von Sydow. Svenskt biografiskt lexikon.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/35041, hämtad 2023-06-15

När författarnamn saknas:
Länsstyrelsen i Skåne. Bjärekusten med Hovs hallar.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/bastad/bjarekusten-med-hovs-hallar.html

ARKIVMATERIAL

Vid refererande till arkivmaterial – inled med respektive minnesinstitution /arkiv. I den första nivån anges ort, i den andra nivån anges arkiv/minnesinstitution och i följande nivåer anges den specifika samlingen på ett så utförligt sätt som möjligt. Volymnummer anges när sådant finns. Exempel:

STOCHOLM
Kungliga Biblioteket (KB):
Ellen Keys samling: Brev från Kristina Borg till Ellen Key 1921-04-02.

Vid referens till kyrkoböcker, ange kyrkoarkiv och volymens beteckning. Exempel:

LUND
Landsarkivet i Lund (LLA):
Barkåkra kyrkoarkiv, Husförhörslängder 1831-1836 (SE/LLA/13020/A I/5).

Litteraturanmälningar

Ale har ingen recensionsavdelning, men korta anmälningar / presentationer av ny litteratur av relevans för Ales läsare och tidskriftens inriktning kan förekomma. Lämpligt omfång är 100-500 ord.

Aktuellt om antikvariskt / arkivaliskt

Under denna rubrik kan korta nyheter från ”fältet” presenteras – intressanta nyförvärv av arkivmaterial eller museiföremål, nytolkning av museiföremål, pågående arkeologiska utgrävningar och aktuella fynd osv. Lämpligt omfång är 100-500 ord.

Korrektur

Författaren får synpunkter på sitt inskickade manus från redaktionen. Därefter förväntas författaren ta till sig ev synpunkter och korrigera texten enligt anvisningar. Texten returneras till redaktionen som skickar den vidare för ombrytning och författaren får sedan en pdf-fil för slutlig korrekturläsning.