Årsmöte 2003

Årsmötet 2003 torsdagen den 10 april kl 18.15 har ägt rum.

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläste Carl Aspegren från Trelleborg AB om millenniets helsingborgare, industrimannen Henry Dunker ”Despot och charmör”.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2002
7. Fastställande av balansräkning för 2002
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2002
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2002 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2004
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande