Årsmöte 2004

Tisdagen den 27 april kl 18.30 har ägt rum

Föreningens årsmöte 2004 ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläste f d universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén om ” Ärkesätet i Lund 1103/04 – etablering och utveckling”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2003
7. Fastställande av balansräkning för 2003
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2003
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2003 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2005
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Förslag till ändring av föreningens stadgar
19. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande