Årsmöte 2007

Tisdagen den 24 april kl 19.00

Föreningens årsmöte ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet höll FD Caroline Arcini en uppskattad föreläsning över ämnet: ”Framstupa i den skå/nska myllan från mesolitikum till medeltid. Vem förtjänar ödet att bli begravd på mage.”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2006
7. Fastställande av balansräkning för 2006
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2006
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2008
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande