Årsmöte 2010

TISDAGEN DEN 4 MAJ KL. 19.00

 

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

 

Efter årsmötet föreläser docent Ingemar Ottosson över ämnet ”Skånelänningar i Fjärran Östern −

Resenärer i österled från 1700- till 1900-tal”

Ingemar Ottosson är historiker, verksam vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Han är en framträdande kännare av Fjärran Östern och de nordiska kontakterna med detta område genom tiderna.

 

Dagordning

 

1. Årsmötet öppnas

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009

7. Fastställande av balansräkning för 2009

8. Revisionsberättelse för verksamheten 2009

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2009 års förvaltning

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

14. Utseende av valberedning

15. Fastställande av årsavgiften för 2011

16. Information om höstutflykten

17. Information om tidskriften Ale

18. Övriga frågor

Varmt välkomna

Styrelsen