Årsmöte 2011

TISDAGEN DEN 3 MAJ KL. 19.00

 

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

 

Efter årsmötet föreläser fil. dr Elisabeth Reuterswärd över ämnet: ”Sex, synd och mutor. Om utomäktenskapligt födda barn under 1700-talet”

Elisabeth Reuterswärd är historiker och har varit verksam som förste arkivarie vid Landsarkivet i Lund. I föreningen har hon länge varit styrelsemedlem (bl.a. vice ordf., skattmästare) och medlem av tidskriftens redaktionskommitté.

 

Dagordning

 

1. Årsmötet öppnas

2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av två justeringsmän

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010

7. Fastställande av balansräkning för 2010

8. Revisionsberättelse för verksamheten 2010

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010 års förvaltning

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

14. Utseende av valberedning

15. Fastställande av årsavgiften för 2012

16. Information om höstutflykten

17. Information om tidskriften Ale

18. Övriga frågor

Varmt välkomna

Styrelsen