Årsmöte 2014

Föreningens årsmöte har ägt rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Efter årsmötet föreläser Göran Larsson, chef för Malmö museer, över ämnet: ”Trekungamötet och Baltiska utställningen i Malmö 1914”.

Dagordning:

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
Fastställande av balansräkning för 2013
Revisionsberättelse för verksamheten 2013
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2015
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Lars Berggren
Ordförande