Årsmöte 2006

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4
(huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet höll FD Mats Olsson en uppskattad föreläsning över ämnet:
”Skatta dig lycklig! Vinnare och förlorare bland skånska bönder 1660-1900”

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005
7. Fastställande av balansräkning för 2005
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2005
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2005 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2007
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Sten Skansjö
Ordförande