Årsmöte 2008

TISDAGEN DEN 29 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte ägde rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser historikern, fil. dr Jens Lerbom över ämnet ”Gamla och nya myter om Skånes, Hallands och Blekinges övergång från Danmark till Sverige”.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007
7. Fastställande av balansräkning för 2007
8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2007 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för år 2009
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Elisabeth Reuterswärd
Sekreterare