Årsmöte 2009

torsdagen 2009-04-23

DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA FÖRENING

ÅRSMÖTE 2009 TORSDAGEN DEN 23 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte har ägt rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser arkeologen Magnus Andersson, över ämnet ”Döserygg – ett megalitiskt centrum”.
Arkeologen Magnus Andersson, som är verksam vid Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund, berättar om en nyligen
avslutad utgrävning i sydvästra Skåne (vid Södra Håslöv). Där har man undersökt en i nordiskt perspektiv helt
unik grav- och samlingsplats från yngre stenåldern, med rester av ett flertal dösar, en processionsväg m.m.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas
2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2008
7. Fastställande av balansräkning för 2008
8. Revisionsberättelse för verksamheten 2008
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2008 års förvaltning
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Utseende av valberedning
15. Fastställande av årsavgiften för 2010
16. Information om höstutflykten
17. Information om tidskriften Ale
18. Övriga frågor

Varmt välkomna!

Elisabeth Reuterswärd
Sekreterare