Årsmöte 2012

TORSDAGEN DEN 26 APRIL KL. 19.00

Föreningens årsmöte äger rum i Landsarkivets föreläsningssal, Dalbyvägen 4 (huvudbyggnaden, 2 trappor upp).

Efter årsmötet föreläser fil. dr Bengt Söderberg över ämnet: ”Ales stenar och arkeologin – vad vet vi?” Bengt, som är arkeolog och styrelsemedlem i föreningen, har just avslutat en stor sammanställning av vad som har skett inom forskningen kring detta flaggskepp bland skånska fornlämningar. Bildspel.

Dagordning

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Fastställande av balansräkning för 2011
Revisionsberättelse för verksamheten 2011
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2013
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Sten Skansjö
Ordförande
Informationen utlagd: 2012-04-01 kl. 18.20 av Anders Persson