Årsmöte 2013

Föreningens årsmöte äger rum i sal 3 på Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12 A i Lund.

Kallelsen i PDF-format för utskrift (52 KB)

Efter årsmötet föreläser Mag. art. Henning Bender över ämnet

”Indvandringen til Bornholm fra de skånske landsdele og Småland 1850 1920”

Bender har tidigare varit direktör för det danska utvandrararkivet, stadsarkivarie
i Aalborg och direktör för Bornholms forskningscentcr (CRT) i Nexö.

Dagordning

Årsmötet öppnas
Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Fastställande av balansräkning för 2012
Revisionsberättelse för verksamheten 2012
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 års förvaltning
Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga ledamöter
Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Utseende av valberedning
Fastställande av årsavgiften för 2013
Information om höstutflykten
Information om tidskriften Ale
Övriga frågor

Varmt välkomna!
STYRELSEN
Sten Skansjö
Ordförande
Informationen är utlagd i efterhand. (Kallelse var utsänd med ALE 2013:1 i tid.)
2012-05-07 kl. 13.15 av Anders Persson